Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Werving & Selectie
VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy

Artikel 1: Definities

 1. VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘Hertogenbosch onder nummer 51482819
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy Recruiting laat adviseren bij werving en selectie van werknemers.
 3. Werving & Selectie overeenkomst: de overeenkomst tussen VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy en de Opdrachtgever op grond waarvan VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy de Opdrachtgever zal adviseren bij het zoeken naar en het beschikbaar stellen van één of meerdere kandidaten met het oogmerk (één van) deze kandidaten in dienst van de Opdrachtgever te laten treden.
 4. Kandidaat: een door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy geselecteerde persoon, die aan de Opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgesteld in verband met de vervulling van de in de Werving & Selectie overeenkomst omschreven functie.
 5. Jaarinkomen: Onder jaarinkomen wordt verstaan een bedrag ter hoogte van veertien maal het bruto maandsalaris dat geldt op het moment van indiensttreding bij Opdrachtgever, uitgaand van een fulltime dienstverband.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy voor zover deze betrekking hebben op diensten die door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy worden geleverd ter zake van een Werving & Selectie opdracht.
 2. VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy maakt deel uit van de VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy Groep.
 3. Als Opdrachtgever geldt de in de Werving & Selectie overeenkomst genoemde Opdrachtgever.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy
 5. Deze algemene voorwaarden worden bij een offerte of een Werving & Selectie overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gesteld.
 6. Deze Algemene Voorwaarden Werving & Selectie zijn van toepassing tenzij in de Werving & Selectie overeenkomst anders vermeld.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy en de Opdrachtgever komt tot stand en is bindend indien deze door beide is ondertekend.

Artikel 4: Betaling

 1. VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy zal per plaatsing Opdrachtgever factureren betreffende het haar toekomende totaalbedrag.
 2. Opdrachtgever dient de van VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy ontvangen factu(u)ren te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum op de door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy aan te geven wijze.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd vanaf de tweeëntwintigste dag na de factuurdatum.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag ter compensatie in mindering te brengen op hetgeen hij is verschuldigd ingevolge de door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy naar Opdrachtgever verzonden factuur.
 5. Wanneer Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtgever tevens verschuldigd alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend.
 6. Wanneer Opdrachtgever naar aanleiding van nota’s en/of declaraties van oordeel is dat deze niet juist zijn, dient hij schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst van de declaratie te reclameren en wel bij aangetekend schrijven.

Artikel 5: Wervingsactivitetien door de opdrachtgevers

 1. De Opdrachtgever zal kandidaten voor de in de Werving & Selectie overeenkomst beschreven vacature(s), waarmee hij op andere wijze in contact komt dan via VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy doorverwijzen naar VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy, dit teneinde uit het totale aantal potentiële kandidaten de voor Opdrachtgever meest geschikte kandidaat te selecteren. Het afgesproken honorarium blijft verschuldigd.

Artikel 6: Aanstelling van een kandidaat

 1. De Opdrachtgever stelt VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy op de hoogte van de aanstelling van een kandidaat en verplicht zich een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst, onmiddellijk na ondertekening, aan Van Den Heuvel Recruitment & Consultancy te verstrekken.
 2. Onder aanstelling wordt in dit verband ook verstaan iedere overeenkomst op grond waarvan een door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy voorgestelde kandidaat werkzaamheden verricht of werkzaam is voor de Opdrachtgever onder welke benaming dan ook.
 3. Indien aanstelling van een door VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy voorgestelde kandidaat (kandidaten) alsnog binnen een termijn van 12 maanden na de eerste introductie plaatsvindt, is de Opdrachtgever het in de Werving & Selectie overeenkomst overeengekomen honorarium alsnog verschuldigd.
 4. Indien de Opdrachtgever, om welke reden en op welke wijze dan ook, voor de aanvang van het dienstverband de arbeidsovereenkomst met de kandidaat annuleert, zal de Opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd zijn.

Artikel 7: Financiële voorwaarden

 1. Het honorarium omvat het afgesproken percentage van het jaarinkomen, exclusief BTW.
 2. Als uit een selectie door de Opdrachtgever meerdere kandidaten worden aangesteld, dan is per aangestelde kandidaat het normale honorarium verschuldigd.
 3. De productie – en plaatsingskosten van media-uitingen en advertenties voor het verwerven van kandidaten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De kosten van door Opdrachtgever gevraagde testen van geschiktheid of bekwaamheid (psychologisch, assessment, IQ) zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Alle door de kandidaten in verband met de sollicitatie te maken reiskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever

Artikel 8: intrekking opdracht

 1. Het honorarium omvat het afgesproken percentage van het jaarinkomen, exclusief BTW.
 2. Als uit een selectie door de Opdrachtgever meerdere kandidaten worden aangesteld, dan is per aangestelde kandidaat het normale honorarium verschuldigd.
 3. De productie – en plaatsingskosten van media-uitingen en advertenties voor het verwerven van kandidaten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De kosten van door Opdrachtgever gevraagde testen van geschiktheid of bekwaamheid (psychologisch, assessment, IQ) zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Alle door de kandidaten in verband met de sollicitatie te maken reiskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy verplicht zich werkzaamheden voor de gegeven Werving & Selectie overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy heeft geen invloed op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werknemers die door bemiddeling van VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy zijn aangetrokken. Daarom kan VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat na indiensttreding bij Opdrachtgever.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy.